FOTOWOLTAIKA - Zielona Energia Słońca

IELONA
NERGIA
ŁOŃCA
Z
E
S
Idź do spisu treści

Menu główne:

FOTOWOLTAIKA

CZYM JEST FOTOWOLTAIKA
 
Najtańszą, żeby nie powiedzieć darmową, energią jaką możemy dzisiaj i w przyszłości wykorzystać pochodzi od Słońca. Ilość energii słonecznej padającej na ziemię w postaci światła i ciepła jest to w przybliżeniu większa o 15000 razy niż całkowite zużycie energii przez ludzkość rocznie. Promieniowanie słoneczne może być absorbowane przez panele fotowoltaiczne i częściowo zamieniane na energię elektryczną. W wyniku tej przemiany nie są wytwarzane szkodliwe produkty uboczne jakim jest dwutlenek węgla (CO2) lub odpady radioaktywne.
Przy promieniowaniu słonecznym jakie jest w Centralnej Europie, wystarczył by obszar o powierzchni 400×400 km na którym zamontowano by instalację fotowoltaiczną aby dostarczyć energię elektryczną na potrzeby całego świata.

Dane dotyczące poziomu promieniowania słonecznego Polski.
W Polsce promieniowanie słoneczne jest największe w północno – zachodniej części kraju przy nachyleniu 30o. Kierunek południowo-zachodni przy kącie montażu paneli wynoszącym 30o dałby roczny poziom promieniowania słonecznego na poziomie 95% możliwego maksymalnego poziomu.
Aby zapewnić osiągnięcie maksymalnej efektywności instalacji fotowoltaicznej, wymagane jest wykonanie szczegółowego projektu zawierającego dobór paneli, dobór falownika, sposobu montażu i innych elementów składowych.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) musi być zaprojektowana do indywidualnych warunków lokalnych. Rozumieć przez to należy iż rozwiązanie zaprojektowane w jednym miejscu, rzadko będzie odpowiednia dla innego. Wszak warunki takie jak: kąt nachylenia dachu w stosunku do terenu, wystawa dachu, kształt dachu oraz występowanie elementów zacieniających np. kominy, lukarny, tarasy, balkony w każdej lokalizacji jest inny. Poza powyższymi elementami należy uwzględnić jeszcze występowanie w pobliżu wysokich drzew, słupów czy latarni. Nie bez znaczenia jest też odpowiednie dobranie rozmiaru i rodzaju paneli oraz odpowiednie ich ułożenie w miejscu jak najbardziej wystawionym na działanie promieniowania słonecznego.


Instalacje fotowoltaiczne można podzielić na dwa rodzaje:
  • instalacje podpięte do sieci energetycznej ON-GRID
  • instalacje niezależne (często również nazywane wyspowymi) OFF GRID

Instalacje podpięte do sieci energetycznej (ON GRID).
Instalacja taka dostarcza całą wytworzoną przez siebie energie elektryczną do sieci energetycznej. Użytkownik korzystając z prądu elektrycznego w pierwszej kolejności używa własnego prądu, a niedobory są uzupełniane z sieci zewnętrznej. W przypadku nadwyżki prądu własnego nad zużywanym na własne potrzeby naddatek oddawany jest do sieci zewnętrznej (sprzedawany np. do Turonu). Wielkość instalacji PV zależy od wielu czynników. Wśród nich możemy wymienić: ilość miejsca na montaż (dach, fasada budynku, teren przyległy do budynku itp.), ograniczeń finansowych przyznanej mocy dla budynku, lokalnych przepisów itp.

W praktyce, większość prywatnych instalacji połączonych z siecią mają moc do 10 kW. Wraz z wielkością instalacji maleją koszty jej wykonania (oczywiście w przeliczeniu na 1 kW) Dla przykładu, dla dachu spadzistego wymagana powierzchnia paneli fotowoltaicznych dla osiągnięcia 3 kilowatów wynosi 21 m2, a dla 10 kilowatów jest to 70m2. Należy w tym miejscu nadmienić, że mowa jest o powierzchni dachu netto, czyli ściśle ułożonych modułach, co ma miejsce tylko i wyłącznie na dachach bez kominów, okien, balkonów i innych podobnych elementów. Występowanie wspomnianych utrudnień może powodować znaczny wzrost powierzchni potrzebnej do zamontowania instalacji. Cała instalacja PV podpięta do sieci wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych, falowników, urządzeń bezpieczeństwa automatycznie wyłączających instalacje w przypadku niesprawności lub zaniku sieci. Instalację należy wyposażyć w miernik rejestrujący ilość energii dostarczonej do publicznej sieci elektrycznej co należy do obowiązków np. Turon, PGE, Enea itp. Bardzo istotną rzeczą jest wybranie produktów wysokiej jakości aby osiągnąć maksymalną wydajność całej instalacji. 

Wszyscy producenci paneli PV udzielają podobnej gwarancji jakościowej i sprawności paneli w czasie. Rynek światowy produkcji paneli fotowoltaicznych zdominowany jest przez produkty z USA, Japonii, Chin i Niemiec. Stanowią one blisko połowę produkcji światowej. Udział poszczególnych wytwórców przedstawia wykres. Produkty te są uznawane za „markowe” choć w wielu przypadkach produkty innych producentów nie odbiegają od nich jakościowo, a przy tym są korzystniejsze cenowo. Wydaje się zasadne wspieranie Polskich produktów i Firm z branży fotowoltaicznej.

Wśród Polskich producentów znajdziemy:
XDISC - http://www.x-disc.pl/panele/
SELFA - http://www.selfa-pv.com
BRUK – BET SOLAR - http://solar.bruk-bet.plWykonawstwo w oparciu o krajowe produkty nie jest wcale gorsze. Daje za to znacznie bezpieczniejsze warunki gwarancyjne. Co zrobisz drogi inwestorze jeśli twoje panele made in china ulegną awarii, nastąpi radykalne zmniejszenie ilości produkowanego prądu lub inne podobne zdarzenie ? Polski produkt pod każdym względem jest lepszy. Popieraj POLSKIE PRODUKTY.

        

Instalacje niezależne (wyspowe – OFF GRID)
Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej działa niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Energia która jest wytworzona przez instalację PV jest wykorzystywana na własne cele, a nadwyżka magazynowana w akumulatorach. W okresach gdy instalacja nie produkuje prądu sieć zasilana jest z akumulatorów. System taki ma zastosowanie dla miejsc (domków letniskowych, ogródków działkowych, schronisk górskich, itp.) gdzie podłączenie do publicznej sieci energetycznej jest niemożliwe.W celu ustalenia wielkości niezależnej instalacji PV wraz z akumulatorami następujące czynniki muszą być określone:
  • wielkość zużycia energii i w jakim czasie,
  • wymagane napięcie dla urządzeń które będą zasilane energią z instalacji,
  • czas w jakim urządzenia mają działać w przypadku niewystarczającego promieniowania słonecznego 
  • czas trwania cyklu pełnego naładowania akumulatorów.
Mając powyższe informacje, jesteśmy w stanie oszacować ilość i rodzaj potrzebnych w instalacji paneli fotowoltaicznych. Instalacje niezależne wymagają specjalnych elementów takich jak: niezależne falowniki, akumulatory, kontrolery poziomu naładowania akumulatorów, która chroni akumulatory przed przeładowaniem.
Wadą tego systemu są wysokie koszty wykonania w stosunku do ON-GRID, konieczność wymiany akumulatorów w perspektywie 5-10 lat. Wielką zaletą jest to, że możemy korzystać z energii w okresie nocnym.

Góra strony

Nowa ustawa OZE 
 
W dniu 11 marca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii.
Poniżej prezentujemy informację w sprawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. „Celem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach energii (zwanej dalej ustawą o odnawialnych źródłach energii lub ustawą o OZE) jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Przyrost liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnego źródła energii przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.
W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”
Źródło www.prezydent.pl


Góra strony

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego